Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Yasal Belgeler

Çevremizi korumak için kurumsal olarak yüklü olduğumuz sorumluluklarımızı, çeşitli yetkili birimler sayesinde belgelendirmek ve yürütmek kurum bazlı çevre yönetimini gerçekleştirmemiz adına mecburidir.

Çevremizi korumak için kurumsal olarak yüklü olduğumuz sorumluluklarımızı, çeşitli yetkili birimler sayesinde belgelendirmek ve yürütmek kurum bazlı çevre yönetimini gerçekleştirmemiz adına mecburidir. Çevremize sahip çıktığımızı kanıtlayan her türlü belge, çevremiz ile dost olduğumuzu da kanıtlar ve bunun yanı sıra kurumumuza statü ve kalite kazandırır. Çünkü çevre ile dost olan her birey veya kurum, kalite kokar. O halde birkaç belgeye göz atmaya ne dersiniz?

ÇED Belgesi: Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Uygunluk Yazısı: İl müdürlüğü Uygunluk Yazısı, EÇBS çevre sistemi üzerinden online başvuru yapılarak alınır. Emisyon, atıksu, gürültü, derin deniz deşarjı ve/ veya lisans konusu vb. olan işletmelerin konusuna göre Çevre İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda verilir. Uygunluk Yazısı alındığı itibariyle 1 yıl içerisinde Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu yapılması gerekmektedir.

Geçici Faaliyet Belgesi: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır.

İşletmelerin, Geçici Faaliyet Belgesi alınmasından itibaren yüz seksen takvim günü içerisinde EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar ile birlikte Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansına başvuru yapması zorunludur. Başvuru, yetkili merci tarafından altmış takvim günü içerisinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuruda herhangi bir bilgi, belge, ölçüm, analiz sonuçları veya raporlarda eksiklik bulunması halinde, bu eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin doksan takvim günü içinde tamamlanarak yetkili mercie sunulması zorunludur. Başvuru yetkili merci tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bilgi ve belgelerle birlikte ölçüm, analiz sonuçları ve raporların uygun bulunması durumunda Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi düzenlenir.

Deşarj İzin Belgesi: Endüstriyel atıksuları, İdare tarafından çıkarılan, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği kapsamındaki deşarj şartlarını sağlayan işletmelere İSKİ tarafından verilen belgedir. Endüstriyel atıksu deşarjı olan işletme, Deşarj İzin Belgesi (DİB) almak zorundadır. Deşarj İzin Belgesi aynı zamanda Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat olumlu görüşü yerine geçer.

Kapasite Raporu: Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları Sanayi Odaları düzenlemektedir. Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir. Kapasite Raporu İstek Formu, Odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurularak Odaya dilekçe ile başvuru yapılır.

Vergi Levhası: Vergi Levhası, mükelleflerin vergilendirmeye temel olan kazançları ve bu kazançlara denk gelen vergi tutarlarını gösteren bir evraktır. Vergi Levhası, vergi mükellefi olan herkesin bulundurma mecburiyeti olduğu evraklardan biridir. Vergi levhasının içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Vergi levhası, her firma için GİB tarafından senelik olarak düzenlenir ve yükümlülerin İnternet Vergi Dairesi (İVD) adresine gönderilir.

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve çalıştırılamaz.

Tehlikeli Maddeler Ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: Tehlikeli Madde ve/veya Tehlikeli Atık’ın neden olabileceği zararlara karşı üçüncü kişilere ödenecek tazminatları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, tehlikeli atıkları, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan firmalar için hazırlanmış bir sigorta paketidir.

Blog
Evde Kompost Nasıl Yapılır?
Dip Tarama İzin Belgesi
Atık Yağların Çevreye Etkisi
Yasal Belgeler
"Yok Olmak" Ne Kadar Sürer?
Çöpten Enerji = LFG
Kül Olmak
3 Soruda Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Gazeteden Bitkiye
Dünya Sıcaklığındaki Artışın Çevreye Etkileri
Home Office’iniz Çevre Dostu Mu?
Çevre Felaketleri
Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerji-Çevre İlişkisinin Önemi
Sıfır Atık Yönetmeliği
Exxon Valdez Tanker Kazası
Çöpe Atma Kompost Yap
Hayalet Ağlar
Çernobil Orman Yangınları Ve Ortaya Çıkardığı Çevresel Tehdit
Sanayi Bölgesi Topraklarında PCB
Geçici Depolama Alanları
Hızlı iletişim
İletişim Bilgileri