Analiz ve Ölçüm

Su Analizleri

Su Analizleri
Çevre Kanun ve Yönetmelikleri gereğince yapılması gereken analiz ve ölçümler çevre yönetim süreçlerinin belirleyici ve en önemli parçalarıdır. Avrupa Birliği uyum yasaları ve Kyoto protokolü çerçevesinde iyice önem kazanan çevre konusu, kirliliklerin önlenmesi bağlamında ölçümlerle bire bir bağlantılıdır. Ölçümler neticesinde uygunsuz çıkan emisyon deşarj noktaları ve tüm çevresel unsurlar, ölçüm sonuçlarının daha önceden yasalarla belirlenmiş limit değerleri sağlayacak önlem tesisleri ile garanti altına alınır. Ölçüm sonuçları limit değerleri sağlıyorsa işletme yada sanayi kuruluşunun izin, ruhsat süreci olumlu sonuçlanır, mevcut izni varsa bunun devamlılığı sağlanır.


Su analizleri nerede yapılır? Su analizleri nasıl yapılır? Tüm yasal zorunlulukların yanı sıra ar-ge laboratuarımızda sürekli proses geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. İşletmeye uygun prosesler ve optimum çalışma süreçleri oluşturulduğu gibi yeni teknolojilerin üretilmesi ve uygulanması çalışmaları da sürekli olarak devam etmektedir.

Temiz su arıtma tesislerini projelendirmek ve tesisin verimini belirleyebilmek için suda yapılacak analizler çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu analizlerin belirli periyotlarda yapılması ve analizlerin incelenerek müşteriye raporlanması firmamız mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bu raporlar arıtma tesisinin işletilmesi sonucunda oluşan veya oluşabilecek aksaklıkların çözümü konusunda bizlere ışık tutmaktadır. Tüm su analizleri firmamız tarafından yapılmaktadır.

Su Analizleri
Atıksu Analizleri
Atıksu Analizleri

Atıksu Analizleri


Atıksu analizleri, Atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi, atıksuyun arıtılabilirliğinin tespiti ve arıtma tesisinin çıkış suyunda yapılan analizleri kapsamaktadır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğine göre arıtma tesislerinin çıkış suyunun belirli aralıklarla analiz edilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Tüm atıksu analiz yöntemleri ve atıksu parametreleri laboratuarımızda yapılmaktadır.

Emisyon Ölçümü

Emisyon Ölçümü


Emisyon ölçümü nedir? Çevre izin ve lisans alınması sürecinde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirlenen periyotlarda yaptırılması zorunlu olan teyit ölçümlerini yapmaktayız.

Emisyon Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü
Çevre izin ve lisans alınması sürecinde ve Çevresel Gürültünün Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yaptırılması zorunlu olan;

  • Çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması,
  • Akustik gürültü ölçümlerinin yapılması ve modelleme konularında hizmet vermekteyiz.
İSG Ölçümü

İSG Ölçümü

Çalışma ve Sosyal Bakanlığı kontrolünde olan;
• Aydınlatma
• Termal konfor
• İç ortam gürültü
• İç ortam emisyon ölçümleri
• Kişisel maruziyet ölçümleri (gürültü, toz, titreşim ölçümleri)
• Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gaz ölçümleri

İSG Ölçümü
Analiz ve Ölçüm Nedir?

 

Analiz ve Ölçüm Nedir?

Analiz ve ölçüm, birçok farklı alan ve disiplinlerde önemli rol oynayan kritik kavramlardır. Analiz, bir veri seti veya durumun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve anlaşılmasıdır. Ölçüm ise, bir nesne, olay veya sürecin niteliğinin veya niceliğinin belirlenmesidir. Hem analiz hemde ölçüm, birçok alanda kullanılır. Örneğin işletmelerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kontrolünde olan İş Sağlığı ve Güvenliği analiz ve ölçümlerini yaptırması gerekir.

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Analiz Ve Ölçümleme Hizmeti

İşyerlerinde potansiyel tehlike ve riskleri belirlemek, işçilerin güvenliğini artırmak, sağlığını korumak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek için yapılan ölçüm ve analiz çalışmalarıdır. Bu çalışmalar, işyerindeki çeşitli faktörleri değerlendirmek üzere farklı teknikler ve araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. İSG ortam ölçümü; gürültü ölçümü, aydınlatma ölçümü ve diğer ölçümler için güvenilir veriler ve profesyonel destek almanız gerekir. İSG ölçümü ve analizlerinden iç ortam ölçümleri şunları içerir:

  • Aydınlatma Ölçümü:İşyerindeki ışık seviyelerinin ölçülmesi, işçilerin göz sağlığı açısından risk altında olup olmadıklarını belirlemeye yardımcı olur. Bu ölçümler, ışık seviyelerini ölçmek için kullanılan luxmetreler veya ışık ölçerler kullanılarak yapılır.
  • Termal Konfor Ölçümü:İşyerinde çalışacak kişilerin işe uygunluğunun değerlendirilmesi, çalışanların sağlıklarını korumak ve çalışma verimliliğini artırmak için önemlidir. İş yerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir. Çeşitli anemometreler ile ölçülür.
  • İç Ortam Gürültü Ölçümü:En önemli İSG işyeri ortam ölçümü arasında, iç ortam gürültü ölçümü yer alır. İşyerindeki gürültü seviyelerinin ölçülmesi, işçilerin işitme sağlığı açısından risk altında olup olmadıklarını belirler. Bu ölçümler, ses ölçerleri kullanılarak yapılır.
  • İç Ortam Emisyon Ölçümü:Malzemelerden veya ürünlerden kaynaklanan ve havaya salınan zararlı kimyasal maddelerin ölçümüdür. Bu ölçümler, insan sağlığına olumsuz etkisi olan uçucu organik bileşikler (VOC’ler), formaldehit, benzen, ozon, karbon monoksit, karbon dioksit, radon gibi kirleticilerin iç mekanda birikmesini önlemek için yapılır. Bu ölçümler için çeşitli test yöntemleri mevcuttur.
  • Su Arıtma Ölçümü: Suyun sağlıklı olarak içilebilmesi için özellikle TDS ve pH değerlerine dikkat edilmesi önemlidir. Bundan dolayı su arıtma ölçüm değerleri önemlidir. Kaliteli suyun pH derecesi 6,5 ile 8,5 arasında değişir.
  • Kişisel Maruziyet Ölçümü:İnsanların gürültü ölçümü, toz ölçümü ve titreşim gibi çevresel faktörlere maruziyetlerini ölçmek için kullanılır. Bu ölçümler, İSG konularında önemlidir ve iş yerlerinde çalışanların güvenliği için gereklidir. Bu ölçümler genellikle kişisel maruziyet ölçüm cihazları kullanılarak yapılır. İlgili cihazlar, kişinin giysilerine veya yakınına takılarak gürültü, toz veya titreşim ölçümlerini gerçek zamanlı olarak kaydedebilir.

Artemis Artis toz ölçümü yapan firmalar arasında yer alır. Titreşim ölçümü ve çözümlenmesi ise İSG açısından dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. Vücuda etki eden mekanik salınımlardan kaynaklanan bu titreşimler, aynı zamanda vibrasyon olarak da adlandırılır. İşyerlerinde titreşim oranı, belirlenen standartlara uygun olmalıdır. İşyerlerinde titreşim ölçümleri genel olarak “El – Kol Titreşim Ölçümü” ve “Bütün Vücudun Titreşim Ölçümü” şeklinde 2 farklı şekilde gerçekleştirilir

Gürültü Ölçümü Yönetmeliği ve Aydınlatma Ölçümü Yönetmeliği

Gürültü ölçümü yönetmeliği, çevre ve insan sağlığına zararlı gürültü seviyelerini kontrol altına almak amacıyla hazırlanmış bir düzenlemedir. Türkiye'de bu konuda yayınlanmış olan yönetmelik, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gürültü Yönetmeliği" adı altında 26 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, gürültünün çevresel etkilerini önlemek ve insan sağlığını korumak için birtakım tedbirleri öngörür. Bu tedbirler arasında, gürültü kaynaklarının belirlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi yer alır.

Aydınlatma ölçümü yönetmeliği, iş yerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan uygun aydınlatma koşullarını belirler. Bu yönetmelik, Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında yer alır.

İş yerlerinde uygun aydınlatma koşullarının sağlanması, işyerlerindeki faaliyetlerin verimliliğini artırırken aynı zamanda çalışanların görsel konforunu da sağlar. Aydınlatma yönetmeliği, işyerlerindeki aydınlatma düzeylerini ve aydınlatma cihazlarının seçimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili gereksinimleri belirler.

Aydınlatma Ölçümü Kaç Yılda Bir Yapılır?

İşyeri ortam ölçümleri, işyerlerinde herhangi bir değişiklik olmaması koşuluyla az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir yapılır. Buna göre aydınlatma ölçümü 6 yıl, 4 yıl veya 2 yılda bir yapılır.

Artemis Artis, uzman ve profesyonel kadrosuyla, atıksu arıtma tesisleri, geri kazanım sistem ve tesisleri, atık su tesisleri ile çevre yönetimi, analiz, İSG işyeri ortam ölçümü hizmetleri, arıtma kimyasalları, servis, bakım ve proje danışmanlığı gibi hizmetler sağlıyor. Teklif ve sorularınız için hemen ulaşın.

 

Analiz ve Ölçüm İle İlgili Yazılar

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.