Geri Kazanım Tesisleri

Kum Filtrasyon Ve Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri

Kum Filtrasyon Sistemi

Kum filtreleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek amacıyla dizayn edilmiş yüksek verimli sistemlerdir. Filtrasyon sistemleri, suyun içindeki çözünmeyen, çeşitli büyüklüklerdeki partikülleri, askıda katı maddeleri gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Filtrasyon sisteminin içinde bulunan malzeme yardımı ile atıksuda bulunan bulanıklığa neden olan farklı boyut ve yoğunluklardaki partüküllerin tutularak sudan uzaklaştırılması sağlanır. Kum filtrasyon sistemi doğru seçildiğinde ve verimli bir şekilde çalıştırıldığında diğer arıtma sistemlerine giden yük azaltılmış olacaktır. Bu sayede kendinden sonraki sistemlere işletme kolaylığı sağlayarak sistemlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi

Granül aktif karbonun hammaddesi genellikle çok iyi kaliteli bitümen kömürü, antrasit kömürü veya Hindistan cevizi kabuğu olmaktadır. Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon siyah renkli ve çok geniş yüzey alanına sahip bir malzemedir. Filtrenin verimliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Bu sistemlerde suyun arıtılması sırasında filtrasyon mekanizmasının yanında absorpsiyon mekanizması da işlem yapmaktadır. Bu sebeple Aktif Karbon Filtreler fizikokimyasal arıtma yapan sistemlerdir. Yüksek yüzey alanı ve adsorpsiyon kapasitesi aktif karbonu belirli uygulamalar için ideal kılmaktadır.  Aktif karbon sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir konu ise mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

 

Kum Filtrasyon Ve Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri
Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon Sistemleri

UF, kolloidler, proteinler ve karbonhidratlar gibi yüksek moleküler ağırlıklı çözünmüş maddeler içeren çeşitli maddelerin ayrıştırılması için kullanılan bir prosestir. İşletme açısından mikrofiltrasyona benzeyen UF membranların gözenek boyutları 0,05-1 nm arasında değişebilmektedir. UF membranları üst tabaka kalınlığı, 50–250 μ arasında değişen, yüksek geçirgenlik ve seçiciliği olan bir alt tabaka ile desteklenmiştir. Esas filtrasyon olayı üst tabakada gerçekleşmektedir. UF membranların işletme basıncı nanofiltrasyon membranlardan (NF) daha düşük olmakla birlikte 1- 7 bara kadar çıkabilmektedir. UF, dünya çapında başarılı bir şekilde kullanılan, birçok endüstriyel uygulamada ve kentsel atık suyun arıtımında aktif çamur proseslerindeki çöktürme tanklarının yerini alan bir filtrasyon prosesidir. Tehlikeli atık geri kazanımı ve tehlikesiz atık geri kazanımında bu işlem önemlidir. UF membranları ile tutulabilen maddeler arasında şeker, biyomoleküller, makromoleküller, kolloidal maddeler, polimerler, çözünmüş ve askıda katılar, renk bileşikleri, bazı virüs ve bakterilerdir. Molekül ağırlığı düşük solvent ve tuzlar ise UF membranlardan geçebilirler.

UF teknolojisi; gıda, süt, ilaç, kimya, metalurji ve deri endüstrilerinde atıksuların arıtılması ve geri kazanılması amaçlı, içme suyunda ileri arıtma amaçlı, ters osmoz (TO) ve NF öncesinde ön arıtma amaçlı olarak, tekstil endüstrisinde haşıl maddelerin ve indigo boyar maddelerin geri kazanımı, kağıt endüstrisinde ağartma atıksularının konsantre edilmesi, metal endüstrisinde yağ emülsiyonlarının konsantre edilmesi, süt endüstrisinde steril filtrasyon, otomobil endüstrisinde elektroboya banyolarında geri kazanım işlemleri için kullanılmaktadır.

 

Ters Osmoz Sistemleri

Ters Osmoz Sistemleri

Ters ozmoz membran sistemler, 1960’larda kullanımı hızlı bir şekilde artmaya başlayan ve ozmotik basınç prensibinden yola çıkılarak geliştirilen bir teknolojidir. Özellikle desalinasyon ve atıksu arıtma alanlarında ters ozmoz kullanımı hızla artmıştır. Basınçla çalışan bu proseste, yoğunluğu fazla olan sıvı içerisindeki tuzlar, sertlik, patojenler, bulanıklık, dezenfeksiyon yan ürünleri, pestisitler, mineraller ve organik maddeler, çok küçük moleküller, renk, sülfat, nitrat, sodyum ve diğer iyonlar tutulmaktadır. Ozmotik basınç, bir zar (membran) ile ayrılmış olan konsantrasyonu düşük olan suyun konsantrasyonu yüksek olan su tarafına doğru geçişini engellemek için konsantre su tarafına uygulanacak basınçtır. Ozmoz işleminde yoğunluğu az olan sıvı, yarı geçirgen bir membrandan, yoğunluğu fazla olan tarafa geçerek, yoğunluğu fazla olanı sulandırır ve bu işlem ozmotik basınçta dengelenene kadar devam etmektedir. Ozmotik basınçtan daha yüksek bir basınç uygulanarak, suyun daha fazla konsantre olan çözeltiden yüksek basınç ile seyreltilmiş olan çözelti tarafına doğru geçmesi “Ters Ozmoz” (TO) olarak tanımlanmaktadır.

TO teknolojisinin yaygın olarak kullanıldığı alanlar; deniz suyu veya tuzlu sudan içme suyu elde edilmesi, gıda endüstrisi atıksularının konsantre edilmesi, proses suyu üretimi, metal, süt kağıt ve tekstil endüstrileri atıksularının arıtımı ve geri kazanımı herbisit ve pestisitler gibi spesifik inorganiklerin giderimi içme suyu üretimi, atıksu arıtımı, endüstriyel su üretimi, değişik endüstriyel atıksuların arıtımı ve deniz suyunun saflaştırılmasıdır. Ayrıca atıksu arıtımında TO öncesinde mikrofiltrasyonun ön arıtma amaçlı uygulanması sonrasında suda kalan çözünmüş bileşiklerin gideriminde kullanılmaktadır. Deiyonize su elde etmek için yüksek basınç gereklidir. NF gibi TO da iz organik kirleticilerin, antibiyotik gibi farmasotiklerin giderildiği yüksek kalitede geri kazanılmış suların elde edilmesi için önemli membran proseslerdir.

Ters Osmoz Sistemleri
MBR Teknolojisi ve Çalışma Prensibi
MBR Teknolojisi ve Çalışma Prensibi

MBR Teknolojisi ve Çalışma Prensibi

Membran Biyoreaktör sistemleri (MBR), evsel ve endüstriyel atıksuların ileri arıtımında yüksek kalitede arıtma verimliği sağlayan bir teknolojidir. Membran ünitesi, konvansiyonel çöktürme tankı ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve daha küçük alanda yüksek MLSS konsantrasyonlarına olanak sağlamaktadır. Klasik biyolojik atıksu arıtma tesislerinin MBR’lara dönüştürülmesi ve son çökeltim havuzlarının iptal edilmesi ile yüksek kalitede arıtılmış su elde edilmekte ve tesisin kapasite artırımı yapılabilmesi için olanak sağlanmaktadır. Klasik aktif çamur prosesinde havalandırma ve çökeltim tanklarından gerçekleşen biyokimyasal oksidasyon ve su/çamur ayrımı, MBR sistemlerinde tek tankta gerçekleşmektedir.

MBR sistemleri aktif çamur prosesi ile membran teknolojisinin beraber kullanılmasıdır. Membran biyoreaktör sistemlerinin en önemi avantajlarından biri yüksek kalitede arıtılmış su kalitesi elde edilebiliyor olmasıdır. Bunlara ek olarak, MBR sistemlerinde, biyokütle-çamur ayrımı işleminin çökelme veriminden bağımsız olması sayesinde arıtılmış su kalitesinde süreklilik sağlandığı bilinmektedir. Bu nedenle, özellikle arıtılmış suların yeniden kullanımı düşünüldüğünde MBR sistemleri ilgi çekmektedir. MBR’ların hacim ihtiyacının konvansiyonel-klasik aktif çamur sistemlerine göre daha az olması, daha küçük hacimlerde ve yüksek çamur yaşlarında işletilebilmeleri ve bu sayede daha az biyolojik çamur oluşturmaları, özellikle küçük ölçekli sistemler için bir avantaj olarak görülmektedir.

Son yirmi yılda, arıtımı zor atıksuların deşarj kriterlerini karşılayacak şekilde arıtılabilmesini sağlayan ve geri kazanım olanakları oluşturan MBR sistemleri üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Aktif çamur prosesi ile membran prosesinin bir birleşimi olan MBR sistemleri, sistemde kullanılan membran sayesinde mikroorganizmaların tamamen sistem içerisinde kalmasını sağlamasından dolayı önemli bir avantajlara sahiptir.

Konvansiyonel aktif çamur sistemlerinde iki ayrı tankta gerçekleşen biyokimyasal oksidasyon (havalandırma tankında) ve su/çamur ayrımı (çöktürme tankında) MBR sistemlerinde tek tankta gerçekleşmektedir. Bu tank içinde havalandırma ile aktif çamur oluşturulmakta, tankın içinde suda batık olan membran kasetlerindeki fiberlerin ya da düz tabaka membranların çok küçük gözeneklerinden vakum uygulanarak arıtılmış su çekilmekte ve biyooksidasyon ile karbon giderimini yapan biyokütle tank içerisinde kalmaktadır. Genellikle mikrofiltrasyon (yaklaşık 0,2 μm gözenek büyüklüğü) ya da ultrafiltrasyon (yaklaşık 0,01 μm gözenek büyüklüğü) membran üniteleri MBR sistemlerinde kullanılmaktadır.

Endüstriyel Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Endüstriyel Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Endüstriyel üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık suların arıtılması, AB uyum sürecinde yer alan yönetmelikler kapsamında, son yıllarda ülkemizde oldukça yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla, atık su üreten her işletme, atık suyunu arıtmak ve mevzuat gereği istenilen limit değerli sağlamakla mükelleftir. Bunun yanı sıra, gerek yakın gelecekte yaşanabilecek su kıtlığı, gerekse doğal kaynaklarımızın korunarak gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakılması adına, arıtma tesisinden çıkan atıksuların geri kazanılarak, üretimin farklı yerlerinde tekrar kullanılması konusu gündeme gelmiştir.

Atıksuların geri kazanılmasında kullanılacak olan teknoloji, geri kazanılan suyun kullanım amacına göre değişmektedir. Endüstriyel atıksu geri kazanım sistemleri, endüstride üretim sonucu çıkan atık suların MBR, iyon değiştirme, ters osmoz, ileri filtrasyon, aktif karbon filtreleri, dezenfeksiyon, eletrodiyaliz, oksidasyon yöntemleri gibi ileri arıtımıdır.

Atıksuların arıtılması, tüm sanayi kuruluşları için ilk başta zorunlu bir gider kalemi gibi görünmesine rağmen, arıtılmış olan suların geri kazanılması ise su miktarına bağlı olarak ciddi bir tasarruf kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayilerde kullanılan su miktarının gün geçtikçe artması, arıtma tesisi yatırım maliyetlerinin yanı sıra, işletme maliyetlerinin de ciddi oranda artmasına neden olmaktadır. Günümüzde sanayiciler, mevcut arıtma tesislerine, ihtiyaca yönelik, birtakım ileri arıtma sistemleri ilave ederek çıkan sularını, proseslerinde geri kullanarak, su maliyetlerinden tasarruf sağlayabilir.

Endüstride geri kazanılmış su, soğutma kuleleri, kül sulama, radyoaktif atıkların seyreltilmesi, baca gazı yıkama, metal fabrikaları ve kazanlar gibi proseslerde kullanılabilir.

Endüstriyel Atıksu Geri Kazanım Avantajları Nelerdir?

  • Sürdürülebilir bir su kaynağı olmaktadır ve gerekli kontrollerle güvenilir su kaynağıdır.
  • Enerji tüketiminin azalmasına neden olur.
  • Temiz su kaynaklarının az tüketilmesini sağlar.
  • Yüzey sularının kalitesinin bozulmasını azaltmaktadır.
  • Su temini maliyetlerinin azalmasını sağlar
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Atık Kabul Tesisi

Geri Kazanım Tesisleri

 

Atıkların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için tasarlanmış olan geri kazanım tesisleri, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur ve atıkların doğaya zarar vermesini engeller. Ayrıca geri kazanım tesisleri atık yönetimi konusunda da önemlidir, çünkü atıkların depolanması ve bertaraf edilmesi maliyetli ve çevreye zararlıdır. Geri kazanım tesislerinde kullanılan teknolojilerden biri atık su geri dönüşüm sistemleridir. Bu sistem su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde, suyun tasarruflu kullanımını teşvik eder.

Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisleri

Atık geri kazanımı, atıkların doğru bir şekilde yönetilmesine, çevre kirliliğini önlemeye ve çevre için önemli olan hava, su ve toprak kalitesinin korunmasına yardımcı olur. Atık geri kazanım tesislerinin etkili bir şekilde çalışması; çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması için hayati önem taşır. Atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri, atıkların yeniden kullanılabilen malzemelere dönüştürülmesine fayda sağladığı gibi, bu malzemeler daha sonra yeni ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Bu tesisler atıkların, özel filtreler ve prosedürler kullanılarak yok edilmesini ve çevreye olan zararlarının minimize edilmesini sağlar.

Atık Su Geri Kazanım Yöntemleri Nelerdir?

Atık su geri kazanımı, atık su arıtımı sonrasında tekrar kullanılabilecek suyun elde edilmesidir. Atık su geri kazanım yöntemleri, suyun yeniden kullanımını ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimini destekler. Bazı atık su geri kazanım yöntemleri şunlardır:

  • Biyolojik Arıtma:Atık suyu mikroorganizmaların yardımıyla temizleyen bir yöntemdir. Biyolojik arıtma, atık suyun organik maddeleri, azot, fosfor ve diğer kirleticileri gidermek için kullanılır. Ayrıca biyolojik arıtma sonrası oluşan arıtma çamuru geri kazanımı da mümkündür.
  • İleri Arıtma:İleri arıtma, genellikle biyolojik arıtma işleminden sonra kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, ozonlama ve UV ışınları gibi teknolojileri kullanarak suyu daha da arıtır.
  • Ters Osmoz:Ters osmoz, atık suyun basınç altında bir zardan geçirilerek arıtıldığı bir yöntemdir. Bu yöntem, suyu organik maddeler, tuzlar ve diğer kirleticilerden arındırır.
  • Membran Filtrasyonu:Membran filtrasyonu, suyun bir membran üzerinden geçirilerek kirleticilerin filtrelenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon gibi farklı filtrasyon teknolojilerini içerir.
  • Adsorpsiyon:Adsorpsiyon, suyun kirleticileri tutan bir malzeme üzerine yapışmasıdır. Bu yöntem, karbon filtreleri veya diğer adsorpsiyon malzemeleri kullanılarak uygulanabilir.

Ters Osmoz Nedir?

Ters osmoz yöntemi, basınç altında atık suyun bir membran üzerinden geçirilerek arındırılması esasına dayanır. Ters osmoz membranları, yalnızca su moleküllerinin geçmesine izin verirken, suyun içindeki kirleticileri filtreleyerek geçirmez. Ters osmoz cihazı, daha çok evlerde ve küçük ölçekli işletmelerde kullanılır. Ters osmoz su arıtma, atık suyun arıtılması için etkili bir yöntem olsa da bu işlem oldukça yavaştır ve büyük miktarda enerji gerektirir. Ayrıca, ters osmoz su arıtma cihazı membranlarının düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı gerektiği için maliyetli olabilir.

Ultrafiltrasyon Nedir?

Ultrafiltrasyon, geri kazanım tesislerinde sıkça kullanılan bir zar filtrasyon tekniğidir. Bu teknik, sıvılardan; partiküller, bakteriler ve diğer küçük moleküller gibi belirli boyuttaki maddeleri ayırmak için kullanılır. Ultrafiltrasyon yönteminde kullanılan filtre zarı, sıvıyı geçirmeye izin veren oldukça küçük gözeneklere sahipken, atık maddelerinin, partiküllerin ve mikroorganizmaların geçmesine izin vermez. Çeşitli atık su ve endüstriyel sıvı akışkanlarından; organik madde, askıda katı madde, bakteri ve virüsler gibi maddelerin giderilmesinde etkilidir. Diğer filtrasyon tekniklerine göre daha ince bir ayırma özelliği sağladığı için geri kazanım tesislerinde sıkça kullanılır. Ultrafiltrasyon işleminde kullanılan önemli bileşenlerden biri ultrafiltrasyon membranları olur. Ultrafiltrasyon cihazı membran özellikleri, cihazın performansını ve verimliliğini belirleyen önemli etkenlerdir.

Membran Biyoreaktör Nedir?

Membran biyoreaktör (MBR), hem biyolojik arıtma işlemlerinde hem de endüstriyel üretim süreçlerinde kullanılan bir teknolojidir. Membran biyoreaktörler, biyoreaktörün içinde membran filtrelerin kullanılmasıyla klasik biyolojik arıtma işlemlerine göre daha yüksek kalitede arıtma yapılmasını sağlar. Bir biyoreaktör içinde membran filtrelerin kullanılmasıyla çalışır. Bu filtreler, biyolojik işlemler sırasında sıvı fazı ve çökeltilmiş katılar arasında ayırma işlemi yapar. Bu sayede, biyoreaktör içindeki biyolojik malzeme daha verimli bir şekilde arıtılır ve membran filtreler aracılığıyla geri kazanılır.

Biyoreaktör ve membran filtreleme teknolojilerinin birleştirilmesiyle membran biyoreaktör tasarımı oluşur. Uygulama amacına, işlem parametrelerine, malzeme seçimine ve kullanılacak membran filtrelerin tipine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, bir MBR tasarımı, biyoreaktör, membran filtreler, pompa ve dolaşım sistemi, havalandırma sistemi, kontrol ve izleme sistemleri, membran filtrelerin temizliği gibi bileşenlerden oluşur.

Endüstriyel Atıksu Nedir?

Endüstriyel atık su, endüstriyel faaliyetlerin sonucu olarak oluşan ve çeşitli kirleticiler içeren su akışkanlarıdır. Endüstriyel atık su, birçok sektörde (petrokimya, gıda, tekstil, metal işleme, ilaç, elektronik vb.) ve işletmede oluşabilir. Bu atık sular; organik ve inorganik kimyasallar, ağır metaller, toksik maddeler, asitler ve alkali maddeler, yağlar ve yağlı maddeler, katı partiküller gibi çeşitli kirleticiler içerebilir.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Yöntemleri Nelerdir?

Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atık suların arıtılması ve yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için kullanılan çeşitli teknolojileri içeren kompleks sistemlere ise endüstriyel atık su arıtma sistemleri denir. Endüstriyel atıksuların arıtılması için kullanılan bazı yaygın yöntemler; fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve membran arıtmadır. Endüstriyel atıksu arıtımı; suyun kirliliğine, kirliliğe neden olan maddenin çeşidine ve bu maddenin çevre mevzuatına uygun şekilde arıtılmasına bağlı olarak maliyetli olabilir. Örneğin; atık yağ geri dönüşüm tesisi maliyeti oldukça yüksektir.

Uluslararası bilgi ve tecrübeye sahip mühendisleri ve uzman danışman kadrosuyla bir çok aktif ve başarılı projelere imza atan, profesyonel ve etkin yönetim sistemleri ile hizmet veren Artemis Arıtım, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geri kazanım sistemlerini size sunar. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Geri Kazanım Tesisleri İle İlgili Yazılar

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.