Atık Kabul Tesisi

Liman Atık Kabul Tesisi Nedir?

Liman Atık Kabul Tesisi Nedir?

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), MARPOL’un doğru bir biçimde uygulanabilmesi adına, atık kabul tesislerinin çok önemli olduğunu farketmiş, ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) tarafından üye devletler yeterli ve işlevsel atık kabul tesisleri kurmaları için teşvik edilmiştir.

MARPOL ile örtüşen 2000/59/EC direktifi ile, uluslararası limanların, limanın hizmet vermekte olduğu gemilerin ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılayacak ve efektif çözümler sunacak Atık Kabul Tesisi bulundurmaları zorunlu tutulmuştur.

Gemilerde, seyir şartlarında farklı türde atıklar oluşur, çeşitli yağlı atıklar, slaç (yakıt artığı), sintine, evsel atıksu, çöp, kargo artıkları vb. şekilde sıralanabilir. Gemilerde üretilen atıkların miktarları, personel sayısına, gemi büyüklüğüne, sefer süresine, kullanılan yakıta ve diğer faktörlere bağlıdır. Bunların yanı sıra gemi içerisinde uygulanmakta olan atık yönetim sistemi bu atık miktarında önemli rol oynar.

Bu atıkların denizlere boşaltılması ciddi çevre sorunları doğurmaktadır ve etkileri bilinmektedir. Atık kabul tesisileri, gemilerden alınan ilgili atıkların, ilgili yönetmelikler uyarınca ayrıştırıldığı, geçici olarak depolandığı ve sonrasında ilgili kuruluşlara bertarafa ya da geri kazanıma gönderildiği, atık su arıtımının yapıldığı lisanslı tesislerdir.

Artemis Arıtım olarak, uzman kadromuz ve saha tecrübemiz ile efektif şekilde hizmet verebilecek optimum tesisleri tasarlayıp, projelendirip, kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Talep edilmesi halinde, alanında yetkin personelimiz ile işletme hizmeti de sunuyoruz.

Gemi Atıkları Nelerdir?

Gemi Atıkları Nelerdir?

Gemilerden kaynaklı atıklar, oluşturabilecekleri deniz kirliliği için MARPOL içerisinde 6 bölüm altında sınıflandırılır. Ek-I altında Petrol Türevi atıklar, Ek-II altında dökme yük olarak taşınan zehirli sıvı maddeler, Ek-III altında paketlenmiş formda taşınan zararlı maddeler, Ek-IV altında evsel atıksular, Ek-V altında farklı fraksiyonlarda katı atıklar, Ek-VI altında ise hava kirliliğine sebebiyet veren atıklar olarak tasnif edilmiştir.

Gemilerden genele bakıldığında, tesislere kabul edilen atıklar sıklıklar Ek-I ve Ek-V sınıfı altında yer almaktadır. Atık kompozisyonuna bakıldığında ise katı atık tesisi ve katı atık için, plastik, yemek atıkları, evsel atıklar, operasyonel atıklar ve pişirme yağı en çok kabulu yapılan fraksiyonlardır. Limanın hizmet verdiği gemi tipine bağlı olarak, Ek-I atıkları başlıca sintine, slaç, slop ve atık yağ olarak verilebilir. Yine bu gruptan geminin seyir rotasına ve tipine bağlı olarak sıklıkla slaç ve sintine kabulü yapılır.

Slaç Nedir?

Slaç Nedir?

Gemide üretilen slaç genel olarak herhangi bir yağ separasyon işleminden sonra kalan, su, katı madde ve yüksek viskoziteli yağ karışımı olan bir tortu olarak tanımlanabilir. Slaç kaynakları, ana makina ya da yardımcı makina yağlama yağı separatörleri, ya da yakıt separatörlerinin yanı sıra sintine separatörü ya da yağ filtreleme ekipmanları ve damlama ile toplama tavaları olarak gösterilebilir.

Sintine Suyu Nedir?

Sintine Suyu Nedir?

Sintine suyu, yağlı sıvılar, yağlayıcılar, hidrolik yağı, gres, yüzey aktif maddeler ve diğer sıvı atıklar içeren sulu bir karışımdır. Sintine suyu geminin en alt noktasına biriken bu atık karışımına verilen isimdir. Ana makina, yardımcı makina ve diğer sevk elemanlarlarından kaynaklı olabileceği gibi borular ve makina dairesi içerisinde yer alan çeşitli ekipmanlar kaynak olarak gösterilebilir. MARPOL ile belirlenmiş kriterlere uygun olarak gemi içerisinde fiziksel ayrıma tabi tutulduktan sonra özel bölgeler dışında 15 ppm (Kanada için ise 5 ppm) altında yağ içeriği olan sintine suları deşarj edilebilir ya da sintine tankında bekletilerek sonrasında atık kabul tesisine verilebilir. 

Atık Kabul Tesisi Proje Raporu ve Atık Yönetim Planı

Atık Kabul Tesisi Proje Raporu ve Atık Yönetim Planı

Atık kabul tesisi kurulumundan önce proje raporu hazırlanır, proje raporu içerisinde aynı zamanda Atık Yönetim Planı da yer alır. Bu rapor içerisinde limanın hizmet vereceği gemiler, kabul edilmesi beklenen atıklar ve bu bilgilere istinaden kapasite hesapları yer alır. Her 3 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Alanında uzman ekibimiz ve saha tecrübemiz ile hazırlık aşamasında da müşterimizin yanındayız.

Sintine Susuzlaştırılması ve Atıksu Arıtımı

Sintine Susuzlaştırılması ve Atıksu Arıtımı

Gemilerden alınan sintine ve slaç bünyesinde su ihtiva eder. Tesis içerisinde öncesinde tanklarda bekletilerek serbest suyu alınan sintine sonrasında separatörden geçirilir ve fiziksel yöntemle ile ayrılan sular endüstriyel atıksu arıtma ünitesinden geçirildikten sonra alıcı ortama deşarj edilir.

Gemilerden Alınan Atık Türleri Nelerdir?

 

Gemilerden Alınan Atık Türleri Nelerdir?

Deniz sularının gemiler vasıtasıyla kirletilmesi dünya genelinde önemli bir gündemdir. Gemi içerisinde biriken atıktan gemi nedeniyle oluşan türlü atıklar MARPOL protokolü gereğince atık kabul tesisleri tarafından özellikle uluslararası limanlarda dönüştürülmek zorundadır. Peki MARPOL nedir? MARPOL, uzun tanımıyla “Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi” olarak 1973 yılında imzalanan bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin maddeleri gereğince deniz kirliliği hassasiyeti olan bölgelerde lisanslı atık kabul tesisi olması şartı ile sürdürülebilir çevre desteklenir.

Sintine Nedir?

Gemi tipine ve rotasına bağlı olarak gelişen atık türlerinden biri olan sintine ne demek sorusu, geminin makine ve kazanlarının yer aldığı denizde kalan zemine verilen isimdir şeklinde yanıtlanır. Buna göre gemiye ait olan tüm pis giderler sintine adı verilen yerde toplanır. Sintine gibi gemilerden atık alımı limana gelindiğinde şilepler aracılığıyla tanklara alınır. Bu esnada sintine suyu arıtma tesisi yardımıyla alınan sintine suyu temizlenip arıtılarak denize geri salınır.

Slop Nedir?

Gemide bulunan kargo tanklarında biriken yağlı su atıklarına verilen slop ismi slaç atık olarak da değerlendirilir. Özellikle geminin yakıt tankında biriken bu petrol türevi atık deniz suyu için kirletici bir atık olması nedeniyle elzemdir. Tortu veya yağ kalıntıları şeklinde çamurlanmış bir kirlilik yaratan slop, gemilerin normal işleyişi sırasında oluştuğu için dikkat edilmesi mühim olan atık türlerinden biridir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Nedir?

Hem tehlikeli hem de tehlikesiz atık üreten işletmelerin hazırladığı endüstriyel atık yönetim planı sınırları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenenir. Doğayı korumak ve geleceğe aktarabilmek amacıyla yapılan çevre ve atıklar ile ilgili tüm planların uygulanması son derece ciddidir. Genel olarak üç yıl süre için hazırlanan planda atık kodlarına göre işlem yapılması gerekir. Endüstriyel atıkların kontrol altına alınmaması halinde atıklar yer altı sularına karışarak yaşamı tehdit edebilir. Gemiler için endüstriyel atık yönetim planı nasıl hazırlanır:

  • Atık sahibi formata uygun şekilde atık yönetim planı hazırlamakla yükümlüdür.
  • Hazırlanan format tesisin bulunduğu il müdürlüğüne gösterilerek onay alınır.
  • Gerekli görülmesi durumunda il müdürlüğünce yerinde inceleme yapılır.
  • Tehlikeli atıkların geçici depolama bölgelerine ilişkin bilgiler de atık yönetim planında yer alır.

Çevre sorunlarına ilişkin farkındalık ile birlikte deniz ortamının kirliliğini azaltmak ve kontrol etmek sadece ülkemizin değil tüm dünyanın ortak problemi haline gelmiştir. Bu nedenle atık planı kapsamında tüm tedbirleri almak şarttır.

Atık Kabul Tesisi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Deniz ve okyanuslardaki kirliliği önlemek amacıyla tasarlanan atık kabul tesisleri, dünyanın geri kalanını koruma amacıyla varlığını sürdürür. Zehirli atıklar veya petrol sızıntıları gibi deniz suyuna dökülen atıklar küresel endişe kaynağı olması nedeniyle uluslararası sözleşmeler ile korunur. Söz konusu zehirli gemi atıklarının protokollere uymadan denize boşaltılması veya kazara denize dökülmesini önlemek amacıyla tasarlanan atık kabul tesisleri ile insan sağlığını tehdit eden pek çok hastalığın da önüne geçilmeye çalışılır.

Tasarruf ve geri dönüşümün hayli önemli olduğu çağımızda sürdürülebilir çevrenin oluşabilmesi amacıyla atık tesisi hem evsel hem de endüstriyel atıklar için gereklidir. Yetkilendirilmiş bir çevre yönetim birimi tarafından hazırlanan Atık Kabul Tesisi faaliyet raporu belli formatlara göre hazırlanarak değerlendirilir. Çevre kanunu çerçevesinde belirlenen sıfır atık yönetim planı gereğince su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve ekolojik dengeyi bozmamak amacıyla titizlikle takip edilir.

Uzman kadro ve deneyimli saha ekibi ile Artemis Arıtım, size en iyi şekilde hizmet verebilecek optimum tesisleri tasarlayıp, projelendirerek kurulumunu gerçekleştirir. Talep dahilinde bu işletmenin yürütülmesinden de sorumlu olabilir. Siz de tüm arıtma ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilir, uzmanlarımızın tecrübelerinden yararlanabilirsiniz.

Atık Kabul Tesisi İle İlgili Yazılar

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.