Atıksu Arıtma Tesisleri ve Geri Kazanım Sistemleri

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Atıksu arıtma sistem dizaynları Artemis Arıtımın uzman mühendis kadrosu tarafından başta kaliteli yönetim prensibi göz önüne alınarak verimli, ekonomik ve uzun ömürlü olarak tasarımlanır.

Atıksular hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Müşterilerimizin her tür problemleri kaynağında kontrol edilerek işletmeye yönelik özel çözümler üretilir. Atıksu arıtma sistemleri evsel nitelikli ve endüstriyel nitelikli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki atık su kaynağı da deşarj edilmeden önce mutlaka alıcı ortam deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik hem Belediyeler hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve il müdürlükleri tarafından çok sıkı bir şekilde takip edilmekte ve gerekli uyarıların ardından firmalara ciddi cezalar uygulamaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisleri


İşletmenizden kaynaklanan atıksulardan yönetmeliklerce belirlenmiş usullere göre numune alındıktan ve analizleri laboratuarlarımızda yapıldıktan sonra en ekonomik ve en verimli Atıksu Arıtma Tesisi yapabilmek için hazırlıklara başlanılır ve inşa aşaması bittikten sonra kullanıma hazır olarak teslim edilir. Arıtma tesisi işletmeye alınmadan önce olduğu gibi alındıktan sonraki süreç de önemlidir. Ancak iyi işletilen bir arıtma tesisi gerekli verime ulaşabilir. Etkili işletme, atıksu arıtma tesisi danışmanlığı ve danışmanlık hizmetlerimizle, arıtma tesislerinin verimli çalışması sağlanır.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
ATIKSU GERİ KAZANIMI
ATIKSU GERİ KAZANIMI

ATIKSU GERİ KAZANIMI

Su kaynakları günümüzde hızla azalmaktadır. Bunun yanında artan nüfüs ve endüstrideki gelişme su kullanımını arttırmaktadır. Bu hem kaynak tüketimini körüklemekte hem de su kullanım maliyetlerini arttırmaktadır.

Gelecek yıllarda iyice önem kazanacak çevreci yaklaşımın yanı sıra su kullanımının kolaylaştırılması ve maliyetin düşürülmesi açısından geri kazanım oldukça önem kazanacaktır. Teknolojinin gelişimiyle kolaylaşan ve maliyeti azalarak ulaşılabilirliği imkanlı hale gelen geri kazanım tesisleri firmamız tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Atıksu geri kazanımı hakkındaki blog yazımız için tıklayınız.

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Evsel atık su arıtma sistemleri, Artemis Arıtım uzman kadrosu tarafından başta kalite yönetim prensibi göz önüne alınarak verimli, ekonomik ve uzun ömürlü olarak tasarlanır.

Evsel atıksular; büyük ve küçük ölçekli yerleşim birimlerinde insan tüketimi sonucunda oluşan atık sulardır. Bu sularda rastlanan kirleticilerin büyük bir bölümünü deterjanlar, organik maddeler ve yağlar oluşturmakta olup, geri kazanımı ve yeniden kullanımında patojen mikroorganizmaların ve mikro kirleticilerin su ortamından tamamen uzaklaştırılması gerekir. Artemis Arıtım, küçük ölçekli yerleşim yerlerinde paket arıtmadan büyük ölçekli yerleşim yerlerine betonarme tesislere kadar her alanda evsel atıksu arıtma tesisleri kurmaktadır. Aynı zamanda fabrikalardan çıkan evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılması için de birçok prosesin içinde barındırdığı entegre arıtma tesisleri kurmaktadır.

Paket Arıtma Sistemleri

Paket Arıtma Sistemleri

Paket arıtma sistemleri, genel anlamda SBR (Ardışık Kesikli Aktif Çamur Prosesi) şeklinde tasarlanmış olup; doldurma, havalandırma, çöktürme ve deşarj olarak 4 aşamada bir reaktör içinde gerçekleşir. Havalandırma sırasında, reaktörde aktif çamur içinde bulunan mikroorganizmalar sayesinde arıtma gerçekleşir, çöktürme sonrası arıtılan su pompa yardımıyla deşarj edilir.  Artemis Arıtım paket arıtma sistemleri; modüler olması, minimum alana ihtiyaç duyması, kolay montaj edilmesi, işletilmesinin kolay olması, yüksek arıtma verimi ve tam otomatik çalışma özelliklerine sahiptir. Uzman kadromuz tarafından geliştirilen otomasyon sayesinde yüksek verimle yıllarca çalışabilmektedir.

Biyolojik Betonarme Arıtma Tesisleri

Biyolojik Betonarme Arıtma Tesisleri

Nüfusun fazla olduğu yerlerde kurulan büyük ölçekli biyolojik arıtma tesisleri genel anlamda; fiziksel arıtım (ince ızgara, kaba ızgara, kum tutucu), dengeleme havuzu, havalandırma havuzu, çöktürme prosesi, dezenfeksiyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma üniteleri içerecek şekilde tasarlanmaktadır. Biyolojik arıtma olarak kullanılan havalandırma havuzları genellikle uzun havalandırma sistemi, ardışık kesikli sistemler veya membran biyoreaktör (MBR) şeklinde tasarlanmaktadır. Uzun havalandırma ve ardışık kesikli sistemler çıkışında kullanılan filtrasyon sistemleri ve dezenfeksiyon sistemleri sayesinde, arıtılan su sulama ve kullanma suyu olarak kullanılabilmektedir.

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Endüstri ve atık su oluşumu ayrılmaz bir parçadır. Endüstri ve sanayinin olduğu her alanda atık su oluşumu gerçekleşir. Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri, atık su karakterizasyona ve kapasitelerine göre farklılık gösterir. Artemis Arıtım metal kaplama, tekstil, kozmetik, gıda, içecek, otomotiv, boya üretimi, mezbaha, büyükbaş hayvan çifftliği, süt ve süt ürünleri üretimi, selüloz kağıt üretimi, kimya endüstrisi, taşıt yıkama, tersane ve gemi söküm tesisleri gibi endüstrinin her alanındaki arıtma tesislerini uzman kadrosu tarafından başta kalite yönetim prensibi göz önüne alınarak verimli, ekonomik ve uzun ömürlü olarak tasarlar.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

Endüstriyel Atıksular Nasıl Arıtılır?

Endüstriyel Atıksular Nasıl Arıtılır?

Endüstriyel atık sular, organize sanayi bölgelerindeki üretimden, fabrikalardan, endüstriyel tesislerde yapılan üretimden kaynaklı ortaya çıkan atık sulardır. Karakterizasyonları sektör türüne göre değişken olup, her bir endüstri atıksuyunun arıtılması bu karakterizasyona göre belirlenmektedir. İçerdikleri ağır metaller, organik ve inorganik bileşikler, çeşitli kimyasallar, fenol bileşikleri, yağ ve benzeri ürünler, sülfür bileşikleri, azot ve fosfor miktarları vb. özelliklere, üretim kapasitelerine ve alıcı ortam türüne göre arıtım yöntemleri belirlenir. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, MBR sistemleri ile arıtılabilmektedirler.

Fiziksel Arıtma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Fiziksel Arıtma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Fiziksel arıtma yöntemi atık su içerisinde bulunan kirletici maddelerin fiziksel özelliklerinden yararlanarak katı-sıvı veya yoğunluk farkından yararlanarak sıvı-sıvı fazların ayrılmasıyla gerçekleştirilir. Fiziksel arıtma sırasında kullanılan yöntemler; ızgara yapıları, elek, kum tutucular, yağ tutucular, ön çöktürme sistemi, dengeleme sistemi, karıştırma, ve fiziksel yüzdürme prosesidir.

Izgara ve Elekler: Atık su içerisinde bulunan katı maddelerin pompa, vana vb. tesisata zarar vermemesi ve ardından gelecek arıtma ünitelerine gelecek yükü azaltmak için yapılan ön arıtma yöntemidir. Izgara ve elek yapıları, aralıklarına göre ince ve kaba olarak 2’ye ayrılırlar.

Kum ve Yağ Tutucular: Atık suda bulunan kum, çakıl gibi kolayca çökebilen maddelerin pompaların aşınmasını, kanallar, boru ve çökeltme havuzlarının tıkanmasını önlemek için kullanılır.

Yağ Tutucular: Atıksu içerisinde bulunan serbest yağ, tankın yüzeyine toplanır ve daha sonra sıyırma ile ortamdan uzaklaştırılır.

Ön Çöktürme Sistemi: Durgun şartlarda çökebilen katıların ayrılması işlemidir. Kimyasal ilavesi ile Askıda Katı Madde giderimi arttırılır ve bu sayede bir miktar BOİ giderimi sağlanarak havalandırma havuzuna verilen yük azaltılabilir.

Dengeleme Sistemi: Debi salınımlarını kontrol etmeyi ve atıksu karakteristiklerindeki değişiklikleri minimize etmeyi sağlamaktadır. Bu sistemin boyutları atık su özelliğine ve miktarına göre belirlenir. Biyolojik sisteme şok yüklemeyi önlemek amaçlı, yeterli pH kontrolü sağlamak, üretim olmadığı zamanlarda biyolojik sisteme sürekli atıksu sağlamak, ve biyolojik sisteme yüksek konsantrasyonda toksik maddelerin girişini önlemek için kullanılır.

Karıştırma: Genellikle dengeleme oluşturmak ve havuzda çökebilen katıların çökelmesini önlemek için yapılır. Buna ilave olarak indirgenebilen bileşiklerin oksidasyonu veya BOİ giderimi de dengeleme tankında meydana gelebilir. Karıştırma amacıyla uygulanan metotlar: Perdeli karıştırma ve dağıtma, türbin karışım, difüzörle havalandırma, mekanik havalandırmadır.

Fiziksel Yüzdürme: Çökeltme sisteminin tam tersi olup, yoğunluğu sudan az olan taneciklerin su yüzüne çıkması işlemidir. Yüzdürme işlemi, basit yağ tutucular, çözünmüş hava yüzdürmesi, dispers hava yüzdürmesi veya vakum yüzdürmesi yöntemleriyle yapılır.

Kimyasal Arıtma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kimyasal Arıtma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlar neticesinde çözünürlüğü düşük kirleticilere dönüştürülerek çökebilir hale getirmektir. Bir başka deyişle kimyasal arıtım, kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilme işlemidir. pH ayarı, hızlı karıştırma (koagülasyon), yavaş karıştırma (flokülasyon) ve kimyasal çöktürme işlemleri uygulanır.  

Koagülasyon ve flokülasyon prosesleri hem içme suyu analizi, içme suyu arıtımında ve hem de atık su arıtımında kullanılabilir. Atık su içerisinde renk ve bulanıklığa sebep olan 1 mikron ve 1 milimikron çap aralığında olan kolloidler koagülasyon ve flokülasyon prosesi ile giderilir. Kolloidal maddeler negatif yük taşırlar. Bu yüzden koagülant olarak üç değerli metal tuzları (demir, alüminyum gibi) kullanılır. Bu işlem kutupsal çekimle gerçekleşir. Flokülasyon işleminde atık su yavaş ve uygun süre ile karıştırılarak, küçük tanelerin birbiriyle birleşip yumaklaşması sağlanır. Bu şekilde floklar kolayca çökebilecek hale gelir ve kimyasal çöktürme tankında çöktürülür. Yumaklaştırma işlemi için genel olarak polielektrolit kullanılır.

Biyolojik Arıtma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Biyolojik Arıtma Nedir ve Nasıl Yapılır?

Biyolojik arıtma; atıksu içerisinde fiziksel ve kimyasal proseslerde giderilemeyen organik maddelerin, besin ve enerji kaynağı olarak mikroorganizmalar tarafından kullanılıp atık sudan uzaklaştırılmasıdır. Evsel atıksularda biyolojik arıtmanın temel amaçları, Çözünmüş ve partikül halde biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeyi H2O, H2S, CO2, CH4 gibi son ürünlere dönüştürmek veya okside etmek, azot ve fosfor gibi nütrientleri dönüştürmek ve uzaklaştırmak, bazı durumlarda spesifik iz organik bileşenleri ve bileşikleri uzaklaştırmaktır. Endüstriyel atıksularda biyolojik arıtmanın temel amacı ise organik kaynaklı kirleticilerin giderilmesini sağlamaktır.

Biyolojik arıtma sistemleri oksijen durumlarına göre aerobik veya anaerobik sistemler olarak 2’ye ayrılır. Mikroorganizmanın sistemdeki durumuna göre de askıda veya biyofilm prosesler olarak sınıflandırılırlar. Stabilizasyon havuzları, Uzun havalandırmalı aktif çamur, damlatmalı filtre, anaerobik reaktör, ardışık kesikli reaktör vb. biyolojik arıtma teknolojilerindendir.

Biyolojik arıtmanın verimi aktif çamurun içerisinde bulunan mikroorganizmalara bağlıdır. Mikroorganizmaların çalışma performansı; pH, sıcaklık, klorlu bileşikler, tuzluluk, hava miktarı, çözünmüş oksijen miktarı, besi maddesi miktarı vb. parametrelere bağlıdır.

Biyolojik arıtmanın temelleri ile ilgili yazımıza link’ten ulaşabilirsiniz: https://www.artemisaritim.com/biyolojik-aritmanin-temelleri

Birleşik Sistemler Nedir ve Nasıl Yapılır?

Birleşik Sistemler Nedir ve Nasıl Yapılır?

Endüstriyel atık suların arıtılmasında içerisinde bulunan toksik ve biyolojik olarak parçalanmaya dirençli madde bulunduğundan bazı durumlarda biyolojik arıtım sistemleri istenilen verimi verememektedir. Bu durum organik maddenin molekül yapısından kaynaklanmaktadır. Bu atık suların pek çok fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal arıtım süreçleri ile arıtımı mümkündür.

Biyolojik arıtmada parçalanabilirliği az olan ve toksik etki gösteren kirleticleri içeren atıksuların arıtılabilmesi için birleşik arıtım sistemleri önerilmektedir. Bu sistemlerde atıksular ön arıtım biriminden geçirildikten sonra biyolojik arıtım birimine verilmektedir. Ön arıtım biriminin amacı kirleticide fizikokimyasal veya biyokimyasal değişimler yaratarak atıksuyun toksik etkisini azaltmak ve biyolojik parçalanabilirliğini artırmaktır.

Artemis Arıtım, uzun yıllardır çeşitli endüstriyel atıksuların arıtılmasında uzman kadrosu tarafından başta kalite yönetim prensibi göz önüne alınarak verimli, ekonomik ve uzun ömürlü birleşik sistemler tasarlayıp, maksimum verimde işletilmesini sağlamaktadır.

MBR Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

MBR Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Membran BiyoReaktör (MBR) tesisleri, biyolojik atıksu arıtımını daldırma tip filtrasyon membran teknolojisi ile birleştirip suyun ileri biyolojik arıtımını sağlar. Bu sayede, arıtılması zor atıksuların arıtımı; ileri seviyede atıksu arıtımı ile geri kazanım uygulamaları gibi çalışmalar konvansiyonel tesislerin üçte biri kadar küçük alanlarda uygulanabilir. MBR teknolojisi, mevcut atıksu arıtma tesislerinin kapasite artışına gidilebilmesi için de yeni inşaat gerektirmeyen en uygun çözümlerden biridir.

MBR sisteminin avantajları arasında; organik madde gideriminde yüksek ve-verimliliğe sahip olması, geliştirilmiş besi maddesi giderim stabilitesi, arıtımı zor olan atıklara uygulanabilmesi, düşük çamur üretimi, çıkış suyunun yüksek kalitede dezenfeksiyonu, yüksek yükleme hızı, daha az kirlenmiş çamur oluşumu ve reaktör için ihtiyaç duyulan alanın küçük olması sayılabilir.

Atıksu aerobik veya anaerobik biyoreaktöre girdiğinde biyolojik giderim başlamakta, biyoreaktör içine yerleştirilmiş membran kaseti ile de biyolojik parçalanmayla eş zamanlı membran ayırma işlemi gerçekleşmektedir. Ayırma işlemi membran kasetlerine bağlı vakum pompaları ile atıksuyun vakumlanıp membrandan geçmesinin sağlanması yani süzülmesiyle gerçekleşir.

MBR sisteminde kullanılacak membran modülü atıksudan giderilmesi istenen partikül madde boyutuna dolayısıyla AKM değerine bağlıdır. MBR sistemleri sadece atıksuyu arıtıp deşarj etmeyi amaçlayan değil, atıksuyun geri kazanımı hedefleyen sistemlerdir. MBR ile atıksuyun geri kazanılacağı uygulama yerine göre (bahçe sulama, makine soğutma suyu, kazan-makine yıkama suyu vb.) membran çeşidine karar verilmekte ve mikrofiltrasyon ya da ultrafiltrasyon membranları seçilmektedir.

Arıtma Çamuru Nedir?

Arıtma Çamuru Nedir?

Su ve atık suların arıtımında ortaya çıkan, taşıdıkları özelliklerden dolayı kendilerinin de ayrıca arıtılmaları gereken, arıtılmadan çevreye verildiklerinde çevrede problem oluşturabilecek, katı ve sıvı karışımından oluşan maddelerdir. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan prosese ve işletmeye bağlı olarak %0.25-12 oranında katı içermektedir. Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; çökebilen katı maddelerin oluşturduğu ön çökeltim çamurları, kimyasal arıtma ve koagülasyon sonucu oluşan kimyasal çamurlar, ve biyolojik arıtma işlemleri sonucu oluşan biyolojik çamurdur.

Genel olarak atıksu arıtma çamurları yoğunlaştırma, stabilizasyon, çürütme, kompostlaştırma, şartlandırma, dezenfeksiyon, çamur kurutma, zirai kullanım, düzenli depolama ve yakma ile bertaraf edilebilir.

Biyogaz Nasıl Üretilir ve Biyogaz Üretim Atıksuyu Nasıl Arıtılır?

Biyogaz Nasıl Üretilir ve Biyogaz Üretim Atıksuyu Nasıl Arıtılır?

Biyogaz günümüzde artan enerji gereksinimi, fosil yakıtlardan kaynaklanan çevresel kirliliğin azaltılmak istenilmesi ve atıkların tekrar kullanılması söz konusu olduğundan tercih edilmesi gereken çevre dostu yenilenebilir enerji üretim prosesidir. İşte bunlar gibi bir çok avantajı vardır.

Biyogaz, tarımsal ürün atıklarının, orman ürünü atıklarının, gıda atıklarının, evsel atıksuyun, organik yapılı endüstriyel atık suların, evsel katı atıkların organik kısmının ve hayvansal gübrelerin anaerobik olarak parçalanması sonucu oluşmaktadır. Anaerobik parçalanma biyokütlenin oksijensiz ve mikroorganizmaların bulunduğu ortamda, mikroorganizmalar tarafından başka ürünlere dönüştürülmesidir.

Genel anlamda tesise gelen organik atıklar anaerobik reaktörlere alınır. Bu anaerobik reaktörler çıkışında en temel olarak biyogaz ve fermente atıkları oluşmaktadır. Oluşan biyogaz saflaştırılarak doğrudan yakarak ısınma ve ısıtmada, motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşımda, yakıt pillerinde, mevcut doğalgaza katılarak maliyetlerin düşürülmesinde vb. amaçlar için kullanılır.

Diğer yandan oluşan fermente atıklar ise katı ve sıvı olarak ikiye ayrılmaktadır. Katı maddelerin gübre olarak kullanılabilirler. Sıvı atık kısmı ise bazı durumlarda tarla ve sera bitkileri için gübre olarak kullanılsa da aslında bu sıvı kısım yüksek kirlilik içerdiğinden ötürü ileri arıtma teknolojileri ile arıtılmalıdır.

Anaerobik işlemden çıkan atık su özellikle azot gibi yüksek konsantrasyonlarda besin maddelerine sahip olması yanında yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ), ve askıda katı maddeye (AKM) sahip olması, düşük çözünmüş oksijen içermesi (ÇO), koku sorunları nedeniyle doğrudan deşarj edilememesi sebebiyle ileri arıtma yöntemleri ile arıtılmalıdır. İçerdiği yüksek KOİ ve düşük ÇO değerleri sebebiyle potansiyel olarak fitotoksiktir. Bunun yanında arıtılmamış anaerobik atıkların kullanımı çeşitli insan sağlığı sorunları, koku ve çevre kirliliği oluşturabilir. Anaerobik arıtım sırasında, organik azotun büyük bir kısmı, yüksek konsantrasyonlarda mevcutsa, fitotoksik olan amonyuma dönüştürülür. Çözünmüş amonyak, bitkiler için amonyum iyonundan daha toksiktir. Özellikle yüksek azot konsantrasyonları sebebiyle, önden azot gideriminin yapılacağı birleşik arıtmaya ihtiyaç vardır.

SU ARITMA
SU ARITMA

SU ARITMA

Temiz su olarak tabir edilen su yüzeysel veya yer altı kaynaklarından içme suyu veya kullanma suyu olarak faydalandığımız sulardır. İçme ve Kullanma suyu olarak tüketebilmemiz için bir arıtma sisteminden geçirilmelidir.

Temiz su kullanım amacına göre çok değişik arıtma kademelerinde arıtılabilir. İleri arıtma yöntemleri de eklenebilir. Artemis Arıtım müşterilerinin istekleri doğrultusunda hareket ederek onlarla birlikte en iyi, ekonomik ve verimli sistemin inşası için çalışır.Ülkemizdeki birçok su kaynağı İçme genel kullanım koşullarına uygun olmadığı için istenilen su kalitesine göre değişik arıtma kademelerinden geçirilmektedir. Firmamız ihtiyaçlarınıza uygun arıtma sistemleri dizayn ederek müşterilerine anahtar teslim çözümler üretmektedir.

DEŞARJ İZİN BELGESİ (DİB) VE ARITMA DANIŞMANLIK HİZMETİ

DEŞARJ İZİN BELGESİ (DİB) VE ARITMA DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevresel sorunlar da gerekli çözümleri üretmek uzmanlık alanlarımız arasındadır. Bize iletebileceğiniz tüm çevresel sorunlarınızda size en hızlı şekilde gereken çözümleri gerekli durumlarda alternatifleri ile üreterek hem çevresel tüm sorunları çözerek sizi hem de çevreyi korumak ve muhtemel çevre kirliliklerinin önüne geçmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

İşletme Ruhsatı almanın en önemli aşamalarından birisi DİB, deşarj izin belgesini almaktır. AAT Proje Onay Yönetmeliği çerçevesinde tesisin bulunduğu bölgenin Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması durumunda Proje onay ve Deşarj İzni işlemleri Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri tarafından yapılır DKKR –DİB vb. deşarj izni belgesi verilir. DKKR - DİB veya deşarj ruhsatının alınabilmesi için öncelikle atıksuyun karakter ve debisine uygun arıtma tesisi planlanarak hayata geçirilmeli ve daha sonrada sağlıklı bir şekilde işletilmelidir. Bir çok arıtma tesisi iyi işletilemediği için ihtiyaçlara cevap verememektedir. Bu noktada hem teknik hem de resmi konularda sorunları çözecek sağlıklı bir danışmanlık ve bakım hizmeti almak Deşarj Ruhsatı almada en önemli anahtar olmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde uzman mühendis ve teknik personelimiz arıtma tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesini ve tüm resmi sürecin doğru yürütülmesini sağlamaktadır.

DEŞARJ İZİN BELGESİ (DİB) VE ARITMA DANIŞMANLIK HİZMETİ
ARITMA TESİSİ İŞLETME HİZMETİ
ARITMA TESİSİ İŞLETME HİZMETİ

ARITMA TESİSİ İŞLETME HİZMETİ

Arıtma sektöründe ortaya çıkan yeni teknolojiler ve çevre bilincinin artması, su ve atıksu arıtma tesislerinin işletme sürecinin yürütülmesi konusunun hassasiyetini göz önüne sermektedir. Ülkemizde su ve atıksu arıtma tesislerinin sayısı artmakta ancak tesis sahiplerinin iştigal konularının dışında kalan, ayrı bir uzmanlık gerektiren yeni bir işletme süreci ortaya çıkmaktadır.

Arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilebilmesi için süreç içerisinde uzman bir kadro tarafından inceleme, eğitim, önleyici bakım, bakım ve servis işlemlerinin zamanında ve kaliteli bir şekilde yapılması, sürekli su analizleri ve atıksu analizleri yapılarak verimin takip edilmesi, enerji ve otomasyon sisteminin doğru bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir. Artemis Arıtım bu konuda tecrübeli ekibiyle arıtma tesislerinin işletilmesi sürecinde resmi ve teknik her türlü konuda hizmet vermeye devam etmektedir.

ARITMA EKİPMANLARI

ARITMA EKİPMANLARI

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan tüm ekipmanların kaliteli ve dayanıklı olması tesisin hem işletilebilirliğini hem de verimini önemli miktarda etkilemektedir.

Bundan dolayı firmamız kontroller sırasında tüm ekipmanların kontrolünü ayrı ayrı incelemektedirler. Herhangi bir ekipmanın çalışmaması diğer ekipmanları veya tüm tesisin çalışmasını olumsuz etkilemektedir.

Arıtma tesislerinde sıklıkla kullanılan ekipmanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
• Blower ve mekanik havalandırma ekipmanları
• Kaba ızgara ve ince ızgaralar,
• Sentrefüj ve dalgıç pompalar
• Dozaj pompaları
• Havalı pompalar ve yüksek basınç pompaları
• Kontrol ve ölçüm ekipmanları
• Mekanik karıştırıcılar, yüzer ve batık mikserler
• Çökeltme tankı sıyırıcıları, yoğunlaştırıcı
• Yağ sıyırıcılar
• Filtre pres, filtre pres pompası
• Membranlar, MBR üniteleri
• Ters Osmoz, UF kum ve karbon filtrasyon üniteleri
• İyon değiştiriciler, yumuşatıcılar
• İleri arıtma üniteleri

ARITMA EKİPMANLARI
Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

 

Atık su arıtma tesisleri, insanlar tarafından kullanılan suların, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık suların ve yağmur sularının toplanması, arıtılması ve tekrar kullanıma hazır hale getirilmesi için kullanılan tesislerdir. Geri kazanım sistemleri, kullanılmış materyallerin geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması için tasarlanmış sistemler olduğundan atık su arıtma da bir geri kazanım sistemidir. Arıtma tesisi yapan firmalar, suyun geri kazanımı için arıtma tesisinin kurulumu, tasarımı, inşası, montajı, işletmesi, bakımı ve onarımı ile ilgilenir.

Evsel Atık Su Nedir?

Evsel atık su evler, okullar, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri, ofisler vb. iş yerlerinde suyun kullanılmasından sonra toplanan atık sudur. Bu atık su lavabo, banyo, mutfak, tuvalet ve çamaşır makinesi gibi ev içinde kullanılan alanlardan çıkan suları içerir. Şehir suları ise, genellikle doğal kaynaklardan toplanan sulardır. Ancak toplanan bu su kaynakları içinde, farklı maddeler ve kirleticiler olabileceği için şehir sularının arıtılması önemlidir.

Atık Su Analiz Yöntemleri ve Parametreleri Nelerdir?

Atık su analizi, atık suyun içerisindeki çeşitli parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin sağlık ve çevre açısından kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığının belirlenmesi için yapılır. Bazı yaygın atık su analiz yöntemleri şunlardır:

 • Kimyasal Analiz Yöntemi:Atık su numunesindeki kimyasal bileşikleri tespit etmek için kullanılır. Numuneler, atık su arıtma kimyasalları ile işleme tabi tutulur ve sonuçlar, numunelerin optik özelliklerinin değişimi ile belirlenir.
 • Fiziksel Analiz Yöntemi:Atık suyun fiziksel özelliklerini ölçmek için kullanılır. Numuneler ısı, elektrik akımı veya basınç değişimleri gibi farklı fiziksel etkiler altında işleme tabi tutulur ve sonuçlar ölçülür.
 • Biyolojik Analiz Yöntemi:Atık su numunesindeki biyolojik organizmaların sayısını belirlemek için kullanılır. Numuneler, özel besi yerleri ile işleme tabi tutulur ve sonuçlar, mikroskop altında veya özel ölçüm aletleri kullanılarak belirlenir.

Atık su analiz sıklığı, çevresel mevzuata göre belirlenmiş olan sıklık ve parametreler doğrultusunda yapılır. Ülkemizde çevre mevzuatı, atık suyun deşarj edildiği ortama göre analiz sıklığının belirlenmesini söyler. Atık suyun doğrudan denizlere, göllere ve akarsulara deşarj edildiği yerlerde atık suyun günlük, haftalık ve aylık periyotlarda analiz edilmesi gerekir. Atık su parametreleri, atık suyun kaynağına, kullanım amacına ve atık suyun yönetimine bağlı olarak değişir. Bazı yaygın atık su kirlilik parametreleri; kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı, toplam askıda katı madde, toplam çözünmüş katı madde ve yağ, gres, ph, azot, fosfor, ağır metaller, koliform bakterilerinin miktarı olarak sıralanabilir.

Atık Su Arıtma Yöntemleri Nelerdir?

Atık su arıtma yöntemleri fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerle kirli suyun içerisinde bulunan çeşitli maddelerin giderilmesini veya azaltılmasını sağlayan yöntemlerdir. Atık su yöntem ilişkisinde amaca uygun yöntem seçimi yapılır. En yaygın kullanılan bazı atık su arıtma yöntemleri şöyle listelenebilir:

 • İleri Biyolojik Arıtma (İBA):Biyolojik arıtma yöntemleri arasında en gelişmişlerden biridir ve çevre dostudur. Bu yöntemde atık su, bakteri ve diğer mikroorganizmalar kullanılarak arıtılır.
 • Aktif Çamur İşlemi:Bu yöntemde havalandırılan bir tanktaki atık su, mikroorganizmalar ve aktivasyonlu çamur ile karıştırılır. Bu süreçte organik maddeler, nitratlar ve fosfatlar gibi maddeler giderilir.
 • Membran Biyoreaktör (MBR):Bu yöntemde atık su, biyolojik işlem ve membran filtrasyon işlemi kullanılarak arıtılır. Daha az alan gerektirdiği ve daha yüksek bir arıtma verimliliği sağladığı için tercih edilir.
 • Ters Ozmoz:Bu yöntemde, yüksek basınç altında suyun geçmesine izin veren özel bir membran kullanılır. Suyun içindeki tuz, kimyasal maddeler ve organik maddeler gibi istenmeyen maddeler giderilmiş olur.
 • Koagülasyon ve Flokülasyon:Su arıtımında koagülasyon yöntemi, çözünmüş organik maddeleri çökerterek suyun içindeki partikülleri büyük floklar haline getirmeye dayanır. Sonrasında sudaki bu floklar çökeltilir ve giderilir.

Atıksu Arıtma Tesisi Nedir?

Atık su arıtma tesisi, kullanım sonrası oluşan evsel ve endüstriyel atık suların, çevreye zarar vermeden doğaya geri kazandırmak için tasarlanmış tesislerdir. Bu tesisler kirleticileri uzaklaştırarak suları tekrar kullanılabilir hale getirirler. Atık su arıtma tesisi çalışma prensibi, önce atık suyun ön işleme tabi tutulması sonra biyolojik adımlara geçmesi ve son olarak fiziksel ve kimyasal işlemlerin uygulanmasına dayanır. Atık su arıtma tesisi yapan firmalar, ne çeşit bir atık suyun geri kazandırılacağına, hangi bölgede kullanılacağına ve kapasitede olacağına göre tesisin özelliklerini belirler. Atık su arıtma firmaları az maliyetle çok verimlilikle çevre dostu olacak tesisler oluşturmaya çalışırlar.

Atık Su Arıtma Tesisi Çeşitleri Nelerdir?

Su arıtma tesisleri İstanbul gibi endüstrisi gelişmiş şehirlerde oldukça ihtiyaç duyulan tesislerdir. Endüstriyel faaliyetler; kimyasal, biyolojik, organik ve inorganik maddelerin su kaynaklarına karışmasına neden olabilir. Bir diğer atık su kaynağı da evler ve iş yerleri olduğundan onlar için de farklı çeşitte arıtma tesisleri bulunur. Bazı atık su arıtma tesisi çeşitleri şöyle sıralanabilir:

 • Biyolojik atık su arıtma tesisi:Biyolojik arıtma tesisi, atık suyun içindeki organik maddeleri doğal olarak çözebilen mikroorganizmaları kullanarak arıtır. Bu işlem; biyolojik filtreleme, aktif çamur işlemi, seyreltik aktif çamur işlemi, biyolojik disk işlemi veya membran biyoreaktör ile gerçekleştirilebilir.
 • Evsel atık su arıtma tesisi:Genellikle küçük boyutlu ve yerel olarak işleyen evsel atık su arıtma tesisi, evlerden ve binalardan gelen atık suları arıtmak için kullanılan bir tesistir. Bu tesislerde, atık suyun içindeki organik maddeler azot, fosfor ve diğer kirleticileri gidermek için biyolojik, kimyasal ve fiziksel işlemler kullanılır.
 • Paket atık su arıtma tesisi:Paket arıtma tesisleri küçük yerleşim yerleri, oteller, tatil köyleri, kamp alanları, fabrikalar ve mobil tesisler gibi alanlarda kullanılan taşınabilir ve modüler bir atık su arıtma sistemidir.
 • İçme suyu arıtma tesisi: Bu tesisler su kaynaklarındaki kirlilikleri, kötü koku ve tadı ortadan kaldırmak için arıtma yapar. Böylece insanlar güvenli ve sağlıklı içme suyuna ulaşmış olur.
Atık Su Arıtma Tesisi Üniteleri Nelerdir?

Atık su arıtma tesisi üniteleri, ön işlem üniteleri, 1. kademe işlem üniteleri ve 2. kademe işlem üniteleri (son işlem üniteleri) şeklinde 3 ana başlıkta sınıflandırılabilir. Ayrıca paket arıtma üniteleri ve çamur işlemi üniteleri gibi özel üniteler de vardır. Temel atık su arıtma tesisi üniteleri şöyle açıklanabilir:

 • Ön işlem üniteleri:Atık suyun içindeki büyük katı maddeleri, yağları, kumları ve diğer malzemeleri çıkarmak için kullanılır. Ön işlem üniteleri arasında ince kafesler, grootlar, ön çöktürme tankları ve yağ/gres ayırıcıları yer alır.
 • kademe işlem üniteleri:1. kademe işlemlerde atık suda bulunan organik maddeleri sindirmek için mikroorganizmalar kullanılır. 1. kademe işlem üniteleri arasında aktif çamur, sabit film biyolojik reaktörler, atık su havalandırma tankları, atık su arıtma tesisi pompaları ve biyolojik filtreler yer alır.
 • kademe işlem üniteleri (son işlem üniteleri):Atık sularda kalan son kirliliklerin temizlendiği son işlem üniteleri; koagülasyon/flokülasyon tankları, filtre basınçlandırma, membran filtrasyonu, ultrafiltrasyon, ters osmoz, elektrokoagülasyon ve UV dezenfeksiyonudur.
Tekstil Atık Su Arıtma Yöntemleri Nelerdir?

Tekstil endüstrisi renklendirici maddeler, boyalar, solunabilir organik bileşikler (VOC'ler) ve diğer kimyasallar içeren yüksek kirlilik seviyesine sahip atık suların oluştuğu bir sektördür. Tekstil endüstrisi atık su özellikleri; yüksek ph, sıcaklık ve kirliliğe sahip olarak fazla kimyasal maddeler içermesidir. Gelişen endüstriye sahip bir ülke olarak tekstil atık suları oldukça yaygın olduğu için geri kazanımı önem taşır. Bu sebeple tekstil yönünden gelişmiş bir şehir olan İstanbul’da arıtma tesisleri oldukça fazladır. Tekstil atık sularının, geri kazanımında kullanılan arıtma yöntemleri de oldukça çeşitlidir. Tekstil atık sularının arıtılması için kullanılan bazı yöntemler; kimyasal çöktürme, biyolojik arıtma, ters osmoz, ileri oksidasyon ve aktif karbon filtrasyonudur. Tekstil endüstrisi atık su arıtma tesisi içerisinde kullanılan yöntemler, tekstil atık suyu özellikleri için uygun şekilde tasarlanmıştır.

Artemis su arıtma için tesislerini yüksek kalitede, verimli ve uzun ömürlü olarak tasarlar. Çevre dostu anlayışı benimseyen Artemis Arıtım, su geri kazanımı öneminin bilincinde çalışmalar yapar.

Arıtma Tesisleri İle İlgili Yazılar

detaylı bilgi için lütfen bizi arayın.